MENU
nl

Dichtbij’
Jezus vastte 40 dagen in de woestijn voordat Hij werd verzocht door de duivel (Matteűs 4 – Lucas 4). Jezus verbleef daar 40 dagen en nachten. Al die tijd at Hij niet en tenslotte kreeg Hij honger. Jezus werd tot drie maal verzocht. In Hebreeën 4:15,16 wordt gezegd dat Jezus op dezelfde manier in verzoeking werd gebracht als wij, maar dat Hij nooit toegaf en zondigde. Hij weet uit eigen ervaring wat wij doormaken en wil ons helpen in onze strijd. Satans verzoekingen concentreerden zich op drie gebieden: 1. lichamelijke behoeften, 2. Macht en bezit en 3. Trots.
Ook wij kunnen in ’de woestijn’ in de verleiding komen om een volkomen normaal verlangen op een verkeerde manier of een verkeerd moment te bevredigen. Het is net goed om aan goede verlangens toe te geven op een manier die God afkeurt. Bedenk dus dat veel van je verlangens normaal en goed zijn, maar dat je ze wel op de juiste manier moet gebruiken.
In deze tijd zijn er veel mensen moedeloos, somber en depressief en hebben te maken met lijden en ziekten. Ook ik ervaar dat er dingen in mijn leven zijn waar de duivel mij wij verleiden tot zonde net als u dit in uw leven zal ervaren. Zeker als wij moe zijn van de strijd of wanneer wij vasten.
En toch mogen wij dan uitkijken naar Jezus en Hem als voorbeeld nemen. In Efeziërs 6:17 staat dat Gods woord een wapen is – als een tweesnijdend zwaard -om te gebruiken bij een geestelijke strijd. De bijbel kennen en gehoorzamen, helpt ons te doen wat God wil en niet wat satan wil.
Hanne de Vries een aanbiddingsleider legt uit over zijn nieuwe single ’Overal Dichtbij’: ’Ik zie de grootheid van God eerder terug in dat Hij overal bij is, ook in de diepe dalen, dan dat Hij alles met een vingerknip voor ons op zou lossen. Soms krijgen we een wonder en vaker moeten we gewoon door de pijn heen, dat is het leven en daar past God ook bij’. Toen Jezus in de tuin van Getsemane stond in het diepst van zijn pijn, liep hij er niet voor weg. Jezus kent pijn en moeite en Hij komt bij ons zitten en is overal dichtbij ook wanneer wij worden verzocht!
Laten wij danken en bidden dat wij ons mogen uitstrekken naar verbondenheid met God en mogen schuilen en weten dat Hij is:
‘Overal Dichtbij’ ook in ons lijden.

https://www.youtube.com/watch?v=5EzvMDZc1Dk

Gods Rijke zegen toegewenst!
Wim Verheij


    Hans

    Hans Rodenburgh