MENU
nl

Als God voor ons is wie zal tegen ons zijn?

Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? (Rom.8:31)
Er gebeurt de laatste tijd wel heel erg veel rondom ons. Enerzijds in de wereld: corona, aanslagen, bedreigingen, zinloos geweld, wel of geen lockdown, banen- of inkomstenverlies, enz. Maar anderzijds worden we ook binnen de gemeenschap aardig geschud, ziekten, heftige operaties, verlies van dierbaren, coronabesmetting, enz. Je zou er moedeloos van worden. Komt er nog wel een einde aan?
Ik moest denken aan David, die ook in allerlei moeilijke situaties terecht kwam, zijn leven werd bedreigd,
Saulus stond hem naar het leven en zelfs zijn zoon Absalom wil hem vermoorden. Politiek was er een chaos en ook zijn koningschap werd ernstig bedreigd. Als ik dan naar zijn houding kijk zie ik een man, die ernstige fouten maakte, maar zeker wist hij dat God hem op het oog had en van hem hield. Dat maakt dat hij midden in zijn moeite de woorden uit Psalm 39:8 spreekt: en nu wat verwacht ik Here, mijn hoop die is op U.
Het is een levenshouding, waarin hij zich er niet vanaf liet brengen, dat wat er ook gebeurt, hij altijd op God kon rekenen. Hij weet zeker dat God hem niet laar vallen en hem altijd nabij is. We komen het in meer psalmen tegen, zoals Psalm 62: 6-9: waarlijk mijn ziel. Keert u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting.

Ik kom hier twee sleutelwoorden tegen: hoop en verwachting. Eigenlijk zijn het woorden, waarvan de oorspronkelijke betekenis in onze maatschappij aardig is verzwakt. In beide begrippen zit een grote onzekerheid. Bij hoop weten de mensen niet echt of het wel of niet zal gebeuren, je zou het wel willen, maar zeker weten doe je het niet: ach misschien gaat het nog wel eens beter… Ook bij verwachting is de onzekerheid erin geslopen. De Bijbelse waarheid is er eigenlijk uit gegaan. Geloven we nog wel in onze eerlijke en realistische hoop en verwachting? We zijn immers kinderen van God, die heerst in hemel én op aarde.
We hebben in onze God een enorme zekerheid, hij is het anker voor onze ziel in een uiterst onrustige
wereld(-zee). In Rom.8:28 lezen we: Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben. Als wij onze ankers in God hebben geslagen en Hem liefhebben, kunnen we zien, dat wat er ook gebeurt God erbij is en alles laat meewerken ten goede. Dan valt alle onzekerheid weg
Hoop is vanuit de bijbel een zeker weten van iets wat (nog) niet zichtbaar is (Hebr.11:1). Zo mogen ook wij zeker weten dat wat er om ons heen of zelfs in onze eigen levens ook gebeurt, we de zekerheid hebben dat God erbij is en het iets goeds zal geven. We kunnen tegen problemen opzien, maar er ook overheen kijken.
Dan is hoop meer dan een zekerheid, het staat vast in Gods Koninkrijk!
Evenzo is Bijbelse verwachting een zeker weten dat iets gebeurt, omdat God het heeft gezegd en er geen zweem van ommekeer bij Hem is (Jak.1:17).
Als God dingen belooft, gebeurt dat ook. In de Hof van Eden belooft God dat er iemand zal komen, die de kop van de slang/duivel zal vermorzelen (Gen.3: 15) Hij heeft Jezus, Zijn Zoon gezonden om ons redding te geven.
In 2Petr3: 11-13. bepaalt de Heer Zelf, dat al de dingen waar we in de wereld mee te maken hebben, zullen vergaan en dat er een dag zal zijn waarop Hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maakt.

Hoop en verwachting zijn levende en zekerheidsaspecten in het leven van een volgeling van Jezus.
In Rom.8: 24 en 25 lezen we dat we in die hoop zijn wij behouden. Het is geen hoop die gezien wordt, maar waar we wel met volharding aan mogen, nee moeten vasthouden.
2Petr.3:14 zegt ons: Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting, onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in vrede.
God is onze rots, ons heil, onze burcht, onze schuilplaats (Ps.62: 6-9).
Laten we dat met volharding vasthouden, ook als het moeilijker wordt, wordt niet moedeloos, want we mogen goede moed pakken: Jezus heeft de wereld overwonnen!! Laat dat net als David onze levenshouding zijn: het zeker weten dat God met ons is en alles laat medewerken ten goede. In dit alles zijn wij meer dan overwinaars.
We overwinnen niet allen de huidige situatie, maar we zien uit en verwachten de toekomende situatie.

NB. Opmerkelijk is dat ik dit stukje al geschreven had voor het weekend en Hans afgelopen veel teksten aanhaalde uit Rom.8, waaronder bovenstaande en het onderstaande lied ook zong. God is goed!!!!
Lied: U bent overwinnaar: https://youtu.be/j8jI00UyoKU

Hans Rolff


    Hans

    Hans Rodenburgh